1885-1944

Historie německého hasičského sboru

V červenci 1885 na schůzce stolní společnosti „Gemietliche Stube“ německé tělovýchovné jednoty byl předložen poprvé návrh na založení hasičského sboru. Všichni přítomní ho přijali s nadšením. Ještě na této schůzce byly vybrány první peníze, které společnost předala obecnímu zastupitelství. Obec objednala u fy Jank v Lipsku stříkačku.

1886

– Koncem května se konala v hostinci pana Franze Rösslera ustavující schůze „Dobrovolné hasičské družiny“. Na schůzi bylo přítomno 40 obyvatel. Prvním velitelem byl zvolen Anton Fiedler a jeho zástupcem Anton Feix. Činnost družiny řídilo obecní zastupitelství.

– Do května bylo na zakoupení stříkačky vybráno 355,- zl. V září byla s pomocí rýnovického sboru zakoupena stříkačka a 100 m tlakové hadice za 496,83 zl. Stříkačka byla umístěna v kůlně u školy.

– Stolní společnost a tělovýchovný spolek darovaly mužstvu signální trubky. Aby se členové družstva alespoň trochu lišili od civilních osob, byly v létě zakoupeny kožené čepice.

– Na podzim vznikl lezecký oddíl, zatím bez výzbroje.

1887

– Obec zakoupila 2 hákové žebříky, 2 lezecké opasky, 6 hasičských košů na vodu a výzbroj pro dva muže bez příleb.

– O velikonocích se konalo první cvičení na dům čp.10.

1888

– Obec zakoupila 100 m hadic.

– 8. srpna vypukl požár u Ed. Köbeho ve Vysoké ulici. Za úspěšný zásah byla družině udělena pochvala   a od Lipské požární pojišťovny dostala 10,- zl.

– Po celý rok se pilně cvičilo.

1889

– 23. února se konal v sokolovně první hasičský ples, který vynesl na tehdejší dobu pozoruhodných 75,80 zl.

– V létě byly zakoupeny další dvě výzbroje bez příleb.

1890

– 8. března na členské schůzi bylo rozhodnuto reorganizovat družinu na sbor. Příslušné stanovy schválilo c. k. místodržitelství v Praze dne 21. července

– 10. srpna sbor zasahoval ve Vysoké ulici u p. Posselta.

– 23. srpna se konala v sokolovně 1. výroční schůze, kde bylo rozhodnuto, že sbor přistoupí k jabloneckému okresnímu svazu.

– 15. září se zástupci sboru zúčastnili společné okresní schůze ve Mšeně.

1891

– V únoru hořelo u pekaře A.. Königa ve stáji.

– 21. března se konala výroční schůze. Objednalo se 12 zlatých příleb pro lezce a 40 černých příleb pro ostatní mužstvo.

– Koncem roku měl sbor 103 členů.

1892

– 5. února se konala výroční schůze, na které bylo usneseno vybudovat požární zbrojnici s lezeckou věží. Stavbu provedl stavitel Emilian Herbig z Jablonce n.N. za 725,- zl. Na výstavbě se podíleli i členové sboru. 7. srpna byla zbrojnice slavnostně otevřena za účasti zástupců ostatních sborů. Stála až do roku 1947 v místech dnešního házenkářského asfaltového hřiště.

– 9. července sbor zasahoval u požáru továrny ve Mšeně.

1893

– 2. února se konala výroční schůze.

– Sbor byl volán ke dvěma požárům do Jablonce.

1894

– Sbor získal název „Freiwillige Feurvehr Schlag“ (Dobrovolný hasičský sbor Paseky).

– V tomto roce hořelo 5x:  12. března v Loučné, 24. května v Nové Vsi, 9. června u p. Endlera, 30. června v Jindřichově, 9. července komín u p. Tischera.

1895

– Sbor zasahoval 2. prosince ve stodole u p. Langa.

1896

– 27. února hořelo u p. Strackeho

– 15. června byl na okresní schůzi zvolen Anton Fiedler okresním svazovým inspektorem.

– Stará stříkačka již přestala vyhovovat, proto bylo rozhodnuto zakoupit novou.

– Sbor měl 136 členů.

1897

– 24. února byla vyzkoušena nová stříkačka.

– 10. března hořelo u p.Möllera ve Mšeně.

– 15. května sbor zasahoval ve skladu celuloidového odpadu p. Novotného.

– 2. listopadu vyhořel byt Barbary Kratzerové.

– 12. září se konal v Pasekách okresní sjezd hasičů.

1898

– Sbor vyjel k požáru do Lučan.

1899

– V Horních Pasekách (dnešní ulice Pod Kynastem) bylo postaveno za 363,- zl. dřevěné skladiště na nářadí.

1900

– Velitel A. Fiedler navštívil mezinárodní hasičský kongres v Paříži.

1901

– Sbor se podílel účastí na kongresu v Berlíně.

– 7. října hořelo u p. Wollmanna.

1902

– 12. prosince hořelo u Franze Burdeho.

– Sbor byl volán k domovnímu požáru do Jindřichova a k lesnímu požáru v revíru barona Oppenheimera.

1903

– V tomto roce byl ustaven samaritánský oddíl, který měl 12 členů.

1904

– Sbor vyjížděl 3x: 14. srpna hořelo u p. Kirschnera v Jablonci ve Skelné ulici, 18. srpna vypukl velký požár v továrně na celuloid ve Mšeně a 20. srpna v Jablonci na dnešním Horním náměstí.

1905

– Sbor zasahoval u požáru vzniklého od výbuchu benzínových par u p. Hübnera v Jablonci.

1906

– 24. června se sbor zúčastnil přivítání císaře Františka Josefa I. v Jablonci.

1908

– Sbor byl volán k požáru mačkárny Josefa Schreibera v Lučanech.

1909

– 5. října hořelo v obývacím pokoji Matyldy Königové.

– Sbor zakoupil hasicí přístroj na 20 litrů.

1910

– Sbor uspořádal oslavy 25. výročí založení.

1911

– 7. ledna sbor zlikvidoval požár benzínových výparů u pana Königa.

1912

– Císař udělil sboru vyznamenání za 25 let činnosti.

– 1. října navrhl A. Fiedler založení okresního pohřebního fondu pro členy hasičské organizace.

1914 – 1918

– V období 1. světové války byl velký nedostatek mužů. V zacházení s nářadím se zacvičovaly ženy. Ženy převzaly i správu sboru.

– 10. června 1915 hořelo u Eduarda Mattausche a 29. září 1916 u Antona Weisse.

1920

– Sbor s 29 členy zahájil normální činnost.

1921

– V zájmu získání finančních prostředků bylo jednáno o návrhu p. Zimmermanna z Lučan, aby byly stanoveny obecní dávky ze zastavěné plochy za každý m2 a to u jednopodlažních domů 4 hal., za jednopatrové 9 hal., u domů s mansardovými byty 6 hal. Nájemníci by nebyli příliš finančně zatíženi a sbor by získal 1700 Kč.

– 28. září hořel dům Josefa Brüknera, spojka musela zavolat jablonecký sbor. Přes společné úsilí se nepodařilo dům zachránit.

1923

– Samaritánský oddíl získal dvoukolku s nosítky.

– 18. března hořelo u bratří Redelhammerů v Jablonci.

1924

– 6. února sbor zasahoval u Eduarda Seibocha.

– 14. února vypukl požár u Karla Zappeho ve Vysoké ulici.

1925

– V tomto roce byla opatřena siréna za 2170,- Kč a byla umístěna na skladiště v Horních Pasekách.

– 16. dubna hořelo u Gustava Hübnera

– 14. června proběhly oslavy 40. výročí založení sboru.

1926

– V lednu hořelo u Ericha Hamburgera.

1927

– 24. června hořelo v Jindřichově u Eduarda Hüttmanna.

– 27. července vypukl požár v hostinci „U Švýcar“ v majetku Stefana Hüttmanna. Na likvidaci požáru se podílely sbory Jablonce, Lučan, Jindřichova, sbor firmy Krammer & Löbel a Paseky.

– 8. září vyhořel lázeňský hostinec „Erholung“.

1928

– V létě byla zakoupena motorová stříkačka zn. Flader.

– 4. a 5. srpna proběhl v Jablonci zemský hasičský sjezd.

1930

– 17. října vyhořela moštárna u přehrady.

1931

– V Pasekách proběhlo setkání samaritánského obvodu.

– 31. července byl zakoupen moderní žebřík s podvozkem.

– 19. září hořelo u Emila Keila.

1932

– 25. září absolvoval člen sboru Friedrich Appelt kurs protiplynové ochrany.

– 12. března hořelo u Adolfa Königa. Požár vznikl od petrolejové lampy.

– 30. září vyhořel automobil v sanatoriu.

1935

– 13. února hořela střecha u R. Knorreho.

– Oslavy 50. výročí založení byly spojeny s oslavou založení okresního svazu. Pro trvale špatné počasí nebyl výsledek takový, jak se očekávalo. Řada členů dostala vyznamenání za dlouholetou aktivní činnost.

1936

– Sbor měl 86 činných (z toho 8 čestných) a 109 přispívajících členů.

– Po inspekci 8. srpna byla zbrojnice s věží uzavřena pro veškerá cvičení. Ihned se započalo s výstavbou nové zbrojnice, která se plánuje od r. 1910. Zbrojnice měla být otevřena v roce 1937.

1937

– Nastává útlum v činnosti a velitel varuje před názory, že hasiče obec nepotřebuje, protože Paseky jsou blízko Jablonce, a nabádá členy, aby nerezignovali.

Od roku 1938 do roku 1945 veškeré záznamy o činnosti chybí. Pouze ze základního kamene nové zbrojnice čteme, že byl položen 20. 8. 1938.

Napsat komentář